Těžba uhlí a její vliv na životní prostředí

Ochrana životního prostředí je v naší akciové společnosti trvale jednou z významných priorit a náklady na ochranu životního prostředí každoročně dosahují částky téměř 500 milionů Kč.Vztah naší společnosti k životnímu prostředí můžeme charakterizovat jako:

  • snahu o maximálně rychlé napravení negativních vlivů, pokud již k nim došlo.
  • snahu o minimalizaci negativních vlivů těžby a zpracování uhlí na životní prostředí

Prvním stupněm, kde se rozhoduje o vlivu na životní prostředí je báňské řešení. V něm se určuje postup lomu a rozhoduje o záborech pozemků a narušení vodního režimu, o ukládání skrývkových zemin na výsypky a o založení a době provozu vnějších výsypek. Snaha je vždy co nejvíce a co nejdříve uložit maximum těchto zemin do vyrubaných prostor.

V báňském řešení se také rozhoduje o tom, jak budou úrodné a zúrodnění schopné zeminy těženy a kam budou ukládány, aby se co nejvíce usnadnilo jejich pozdější využití. Určuje se tvar výsypek i zbytkové jámy a rozhoduje se tedy v hlavních rysech o budoucím uspořádání krajiny. Určuje se technologické vybavení a rozhoduje se také o tom, jaké budou náklady na budoucí technické rekultivace. Báňské řešení je zpracováno až do skončení životnosti dolu.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director