Čerpání dotací

Projekty Skupiny Severočeské doly spolufinancované ze zdrojů Evropské unie Operační program životní prostředí (OPŽP):
Společnost Severočeské doly a.s. uskutečňuje projekt s názvem „Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001002 spolufinancovaný z prostředků OPŽP.

Předmětem projektu je komplex technických a technologických opatření zaměřených na snížení prašnosti vznikající při sypání prachového uhlí do vagónů v nákladovém nádraží Úpravny uhlí Ledvice. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, protože přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku zdrojů provozovaných v rámci nakládky uhlí do vagónů.

Společnost Severočeské doly a.s. uskutečňuje projekt s názvem „Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001045 spolufinancovaný z prostředků OPŽP. Projekt řeší odprášení přesypů dopravních linek pro dopravu uhlí z lomu do úpravny uhlí suchou cestou. Odprášení bude provedeno utěsněním přesypů a odsáváním prachu do kontejneru přes filtrační jednotku.

Cílem projektu je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku zdrojů provozovaných v rámci manipulace s uhlím - dopravy těženého uhlí pásovou dopravou ve společnosti Severočeské doly a.s. k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.

CZ_RO_B_CSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director