Odpovědná firma

V rámci strategie udržitelného rozvoje Severočeské doly usilují o dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR - Corporate Social Responsibility) a to všech třech jejích oblastech – v ekonomické, sociální a environmentální.

Zákon o životním prostředí definuje trvale udržitelný rozvoj jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. V souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Severočeské doly postupně realizují rozsáhlá krajinotvorná opatření, která podporují žádoucí ekologické i estetické funkce nové krajiny a ekosystémů. Zvyšujeme tak kvalitu životního prostředí v Ústeckém kraji – Kraji s lepší vyhlídkou. Odpovědnost a celá koncepce udržitelnosti je propojená s obchodní strategií Severočeských dolů a to při zapojení vedení i zaměstnanců.

„Strategie Severočeských dolů je v naprostém souladu s udržitelným rozvojem.“

Cíle udržitelného rozvoje společnosti Severočeské doly a.s.

Ekonomické cíle:

 • dlouhodobé zajištění dodávek hnědého uhlí pro energetiku a teplárenství
 • tržně atraktivní uhelné produkty upravené pro ekologické vytápění menších objektů včetně domácností
 • ekonomicky efektivní a přijatelné náklady na těžbu a úpravu hnědého uhlí
 • využívání zásob doprovodných surovin

Ekologické cíle:

 • ekologicky šetrné dobývací postupy a technologie
 • ochranná opatření snižující emise prachu a hluku
 • opatření v oblasti nakládání s odpady
 • efektivní a hospodárné nakládání s důlními vodami
 • ochrana biodiversity
 • tvorba nové krajiny po těžbě prostřednictvím rekultivace, revitalizace a resocializace

Sociální cíle:

 • zachování a vytvoření perspektivních pracovních míst v důlních provozech, které na sebe navazují významnou druhotnou zaměstnanost v dodavatelských firmách a servisních organizacích působících v regionu
 • vysoké standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • pravidelný, otevřený a vstřícný dialog se zástupci měst a obcí dotčených těžbou
 • pomoc neziskovému sektoru, vzdělávacím institucím a rozvoji kultury a sportu v regionu, ve kterém působíme.


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director