Společně proti prachu


Na veřejném zasedání společného monitorovacího výboru iniciativy STOP PRACH a Protiprašného projektu SD se v Ledvicích 21. dubna obyvatelé měst a obcí pod horou Bořeň dozvěděli nejen o splnění úkolů stanovených pro rok 2015, ale podívali se i na návrhy protiprašných opatření pro další období. Společná inciativa spojující města a obce v sousedství Dolů Bílina a Severočeské doly úspěšně funguje od roku 2009. Během uplynulých sedmi let se podařilo řadu konkrétních účinných ochranných opatření uplatnit v praxi a minimalizovat tak vliv lomu Bílina na okolní životní prostředí.

Zasedání monitorovacího výboru se uskutečnilo v Informačním centru Elektrárny Ledvice. Kromě odborného týmu inciativy STOP PRACH vedeného Lubomírem Parohou ze společnosti Ascend vystoupili také zástupci Severočeských dolů: technický ředitel Walter Fiedler, výrobní ředitel Jiří Neruda, generální ředitel Revitrans Tomáš Sedláček a vedoucí přípravy území a rekultivací Milan Fraštia. Vlivy počasí na znečištění ovzduší se ve svém vystoupení zabývala Helena Plachá z Českého hydrometeorologického ústavu. Aktivně reagovali přítomní občané sousedních obcí, kteří vznesli řadu dotazů a zasvěceně diskutovali o problémech s prachem a hlukem.

Technický ředitel Walter Fiedler poskytl základní informace o Protiprašném projektu SD a podrobně komentoval vybraná opatření. Podtrhl, že Severočeské doly kromě plnění požadavku MŽP k posouzení vlivu záměru POPD lomu Bílina do roku 2030 vidí v Protiprašném projektu také možnost rozvíjení smysluplné komunikace se sousedními obcemi a městy. Projekt zahrnuje celkem 38 opatření provozního a investičního charakteru. Realizace jednotlivých úkolů probíhá v souladu se stanoveným harmonogramem a roční zprávy o plnění protiprašných opatření jsou předávány Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Mezi důležitá opatření realizovaná v loňském roce patřilo například přemístění nakládky tříděného uhlí ledvické úpravny z těsného sousedství města Ledvice do úpravárenského areálu. Nový objekt nakládky tříděného uhlí – autoprodej - omezuje prašnost hned několika aspekty. Jednak tím, že k němu vede nová příjezdová komunikace, a tak nebudou obyvatelé Chotějovic a Ledvic obtěžováni hlukem a prachem z nákladních aut přepravujících uhlí, ale především vybavením vlastního objektu nakládky, kde nechybí moderní systém zkrápění a centrálního odsávání nákladních hubic. Vedoucí přípravy území a rekultivací Milan Fraštia seznámil přítomné s výsadbou zeleně a pěstební péčí na rekultivovaných plochách kolem lomu Bílina.

Do tohoto prostoru patří také mohutný zemní val bránící pronikání vlivů z báňského provozu DB do města Ledvice. Loni na podzim zde byly na ploše 18 ha vysázeny více než 3 tisíce stromů a přes 10 tisíc keřů. Velké pozornosti se těšila prezentace generálního ředitele Revitrans Tomáše Sedláčka. Tato dceřiná společnost SD zajištuje 750 nákladními auty a doplňkovou mechanizací dopravní služby na obou těžebních lokalitách Severočeských dolů. Kromě dopravy po důlních komunikacích pravidelně za pomoci metacích vozů a cisteren realizuje úklid a čištění sousedních Ledvic, Chotějovic a Braňan. Novým účinným pomocníkem k omezení znečištění komunikací je automatická průjezdná recirkulační myčka kol všech vozidel, která opouštějí dobývací prostor DB.

Účastníci veřejného zasedání se seznámili také s návrhy protiprašných opatření pro rok 2016, kdy budou probíhat přípravné projektové práce pro významné investiční akce jako například odstávání a filtrace hlubinných zásobníků a realizace protivětrné zábrany v kolejišti provozu ledvické úpravny uhlí. Jejich realizace je plánována na rok 2017. Pokračují také specifikace a projektové práce týkající se rozšíření ochranných opatření u obce Mariánské Radčice a u montážního místa Jana u Duchcova. Závěrečná diskuse se týkala zejména možností čerpání dotací z fondů EU na výměnu kotlů na pevná paliva za nové kotle s minimálními emisemi znečišťujících látek. Rovněž tyto možnosti náhrad topení na tuhá paliva patří mezi úkoly iniciativy STOP PRACH.Společně proti prachuSpolečně proti prachuSpolečně proti prachuSpolečně proti prachuSpolečně proti prachuSpolečně proti prachuSpolečně proti prachuSpolečně proti prachu


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director