Omlouváme se, ale tato prezentace není optimalizována pro zobrazení na mobilních zařízeních.
Pro spuštění prosím použijte desktopový prohlížeč.

Severočeské doly a.s.

Představení společnosti

Severočeské doly provozují svou těžební činnost v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost dodává kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují energetické uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 21 mil. tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí v České republice.

Jeden z největších zaměstnavatelů Ústeckého kraje
Téměř 5000 zaměstnanců včetně dceřiných společností

Prodeco je největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji, která je schopná komplexní strojírenskou dodávku navrhnout, postavit, dodat a následně také servisovat.

Respekt na českých železnicích si za poslední roky vydobyla společnost
SD - kolejová doprava, a.s. Zajišťuje dopravu uhelných produktů především pro výrobny ČEZ a teplárny.

Společnost Revitrans je ve skupině SD klíčovým dodavatelem mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblastech rekultivací a investic. Zajišťuje také vrtné
a trhací práce.

Poslání společnosti

Skupina Severočeské doly vnímá své poslání jako:

těžbu, úpravu
a prodej hnědého uhlí

rekultivaci ploch dotčených těžbou

pomoc
okolním obcím
a městům, která leží v blízkosti dolů

ochranu životního prodstředí

VIDEO
Představení společnosti

Efektivní a bezpečná těžba

Efektivní a bezpečná těžba znamená zajištění spolehlivých dodávek pro elektrárny ČEZ i pro ostatní zákazníky při minimalizaci výdajů v rámci bezpečné těžby. Ruku v ruce s dosažením dobrých ekonomických výsledků věnujeme mimořádnou pozornost bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Prevence vzniku pracovních úrazů je ve skupině Severočeské doly chápána jako nedílná součást hornické činnosti.

Těžíme kvalitní uhlí

Těžební lokality Bílina a Tušimice

Povrchové dobývání

Bílinské nízkosirnaté uhlí

Bílinské nízkosirnaté uhlí je nejkvalitnějším produktem společnosti Severočeské doly.
Vyznačuje se vysokou výhřevností a nízkým obsah síry.

VIDEO
Cesta uhlí

Doly Nástup Tušimice

Rozloha dobývacího prostoru: 42 km²
Odbytová těžba uhlí: řádově 11,5 mil. tun ročně
Producent energetického uhlí z více než 90 % pro tepelné elektrárny ČEZ
Předpokládané ukončení těžby hnědého uhlí v roce 2040

VIDEO
Doly Nástup Tušimice

Doly Bílina

VIDEO
Doly Bílina

Rozloha dobývacího prostoru: 44 km²
Odbytová těžba uhlí: řádově 9,5 mil. tun ročně
Vysoká výhřevnost uhlí až 18 MJ/kg
Předpokládané ukončení těžby hnědého uhlí v roce 2055

Vzorně rekultivujeme

Plán sanací a rekultivací na dole Bílina

Kraj s lepší vyhlídkou – Jezero Bílina

Kraj s lepší vyhlídkou – Jezero Bílina

Plán sanací a rekultivací na dole Tušimice

Kraj s lepší vyhlídkou – Dračí jezero

Kraj s lepší vyhlídkou – Dračí jezero

Rekultivace – obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí

Rekultivace
Obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí

Rekultivace lesnická

Rekultivace lesnická

Rekultivace zemědělská

Rekultivace zemědělská

Rekultivace hydrická

Rekultivace hydrická

Pomáháme svému okolí

Jsme společensky odpovědnou firmou.
V rámci konceptu Corporate Social Responsibility (CSR)
ročně darujeme regionům Ústeckého kraje
řádově 50 mil. korun.
Struktura darů v roce 2015
CELKEM
49 394 tis. Kč
Cíle udržitelného rozvoje společnosti

Ekonomické cíle

 • dlouhodobé zajištění dodávek hnědého uhlí pro energetiku a teplárenství
 • tržně atraktivní uhelné produkty upravené pro ekologické vytápění menších objektů včetně domácností
 • ekonomicky efektivní a přijatelné náklady na těžbu a úpravu hnědého uhlí
 • využívání zásob doprovodných surovin

Ekologické cíle

 • ekologicky šetrné dobývací postupy a technologie
 • ochranná opatření snižující emise prachu a hluku
 • opatření v oblasti nakládání s odpady
 • efektivní a hospodárné nakládání s důlními vodami
 • ochrana biodiversity
 • tvorba nové krajiny po těžbě prostřednictvím rekultivace, revitalizace a resocializace

Sociální cíle

 • zachování a vytvoření perspektivních pracovních míst v důlních provozech, které na sebe navazují významnou druhotnou zaměstnanost v dodavatelských firmách a servisních organizacích působících v regionu
 • vysoké standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • pravidelný, otevřený a vstřícný dialog se zástupci měst a obcí dotčených těžbou
 • pomoc neziskovému sektoru, vzdělávacím institucím a rozvoji kultury a sportu v regionu, ve kterém působíme
Projekt „Kraj s lepší vyhlídkou“

Severočeské doly příkladně rekultivují krajinu a odpovědně jí vrací přírodě a lidem k užitku. Mnohotvárná a malebná krajina Ústeckého kraje má pod svým povrchem velké bohatství - hnědé uhlí. Krajina je nabita energií, která dnes slouží celé naší republice.
Užitek z této energie patří i lidem, kteří zde žijí. Severočeská hnědouhelná pánev se postupně mění a Severočeské doly pomáhají proměně Ústeckého kraje, kraje s lepší vyhlídkou, v němž se žije dobře lidem, zvířatům i rostlinám.

Projekt „POMÁHÁME“

Pomáháme zejména obcím, se kterými sousedí doly Bílina a Tušimice.

Pomáháme našemu okolí

Chráníme přírodu

Ochrana ovzduší

Hlavní úkol při plnění zákona o ochraně ovzduší představuje úsilí o snížení prašnosti vznikající při těžbě a dopravě uhlí i skrývkového nadloží. Severočeské doly ve spolupráci s nezávislou akreditovanou laboratoří zajišťují nepřetržité měření prašnosti s dálkovým přenosem dat.

Každý měsíc dostávají obce v okolí dolu Bílina a dolu Tušimice výsledky měření. Na základě naměřených hodnot se přijímají nápravná opatření. Jedná se například o budování ochranných valů, vysazovaní zelených protiprašných pásů, rychlé osetí ploch uvolněných důlními provozy pro následnou rekultivaci nebo zkrápění a zakrytování pásových dopravníků. Zvláštní péče při snižování prašnosti je věnována skládkám uhlí a uhelného mouru či provozům Úpravny uhlí Ledvice.
Budování bezprašných dopravních komunikací v důlních provozech, zkrápění nezpevněných cest nebo přesypů na pásových dopravnících přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí obyvatel obcí v okolí našich provozů, ale také k čistšímu pracovnímu prostředí našich zaměstnanců.

V oblasti eliminace prachu vznikly tyto projekty:

Protiprašný projekt
(eliminace prachu lomu Bílina; je pod veřejnou kontrolou a jehož výsledky jsou každoročně předkládány Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Rovněž jsou s ním průběžně seznamovány obce v okolí lomu Bílina.)

STOP PRACH
(je společnou aktivitou obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů. Tento projekt je zaměřen na pořádání odborných konferencí prezentujících řešení problému znečištění ovzduší prachovými částicemi v okolí Dolu Bílina.)

Environmentální dozor
(dozor obcí v okolí dolu Tušimice nad aktivitou Severočeských dolů týkající se snižování prašnosti v této lokalitě.)

Odpadové hospodářství

Ve smyslu zákona o odpadech je základním požadavkem omezit vznik odpadů, zejména těch nebezpečných, na minimum. Cíle stanovené pro odpadové hospodářství jsou úspěšně plněny.

Evidence odpadů je ve společnosti Severočeské doly vedena elektronicky. Sběr, třídění, úprava, využívání, recyklace a konečné zneškodnění odpadů se na určených místech organizují podle povahy odpadů. Katalog odpadů klasifikuje odpady vznikající při těžební činnosti a souvisejících činnostech jako odpady ostatní, nebezpečné a odpady podobné odpadům komunálním.

Nebezpečné odpady jsou v provozech shromažďovány do nově vybavených mobilních certifikovaných ekoskladů, odkud nemohou unikat a poškozovat životní prostředí. Likvidace nebezpečných odpadů se svěřuje specializovaným firmám. Zařízení s náplní oleje nad 5 kg jsou v souladu s požadavky zákona o odpadech podrobována testování na obsah polychlorovaných bifenylů.

Ochrana před hlukem

Zdrojem hluku na obou povrchových dolech společnosti Severočeské doly je především provoz velkostrojové techniky – rýpadel a zakladačů, dálkové pásové dopravy a doplňkových mechanismů, například buldozérů.

Pravidelně provádíme monitoring hluku ve všech obytných aglomeracích v blízkosti důlních provozů. Protokoly z měření jsou zasílány všem starostům dotčených obcí.

Stejně v případě prašnosti se podle naměřených hodnot přijímají nápravná opatření; většinou se jedná o budování zemních protihlukových bariér či valů a o výsadbu vzrostlých stromů do souvislých pásů.

V důlních provozech byly zakryty motory poháněcích stanic a pravidelně jsou měněny hlučné válečky tak, aby se dosáhlo tiššího chodu nepřetržitě pracující pásové dopravy uhlí i skrývkového nadloží.

Program záchrany obojživelníků

Každoročně na jaře se v předpolí povrchového dolu Bílina provádí odchyt a transfer obojživelníků, kteří žijí v místech plánovaného postupu další těžby. Akci organizují Severočeské doly pod odborným dohledem pracovníků České zemědělské univerzity v Praze vybavených příslušným povolením Ministerstva životního prostředí ČR.

Bylo tak již zachráněno několik tisícovek obojživelníků, zastoupených zejména skokanem hnědým a skřehotavým, kuňkou obecnou nebo čolkem obecným. Sbírají se rovněž kupy žabích vajíček, která se spolu s dospělými jedinci převážejí na nově budované vodní plochy. Záchranné transfery jsou prováděny na základě požadavku orgánů státní správy a odborníci-zoologové z pražské ČZU mají pro manipulaci s chráněnými živočichy povolení vydané MŽP ČR.

Severočeské doly jsou vedeny snahou vytvářet na územích po těžbě živoucí krajinu, respektující integritu té které lokality. Přispívají významně k boji o zastavení ztrát biodiversity. Nové vodní plochy se stávají součástí kostry ekologické stability. Vhodně prováděné rekultivace jsou vždy provázané s okolními funkčními segmenty krajiny těžbou nedotčené.

Transfer mušlí a obojživelníků

Severočeské doly a.s.
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
IČ: 49901982
DIČ: CZ49901982
telefon: +420/417 804 111
fax: +420/474 652 264
e-mail: sdas@sdas.cz