Doly Bílina

Roční těžba se pohybuje na hranici 10 mil. tun uhlí při cca 53 mil. m3 odklizu nadložních zemin. V současné době je již hornická činnost prováděna pouze na jedné lokalitě. Až do ukončení provozu Dolů Bílina budou všechny nadložní zeminy ukládány pouze na vnitřní výsypku. Při předpokládaných ročních těžbách uhlí v příštích obdobích ve výši 10 mil. tun by byla těžba lomu ukončena ve stávajících hranicích daných územně ekologickými limity dle vládního usnesení č. 1176/2008 okolo roku 2035. Závěrečná korekce limitu těžby v teritoriu tohoto dolu je zcela bezkonfliktní, neboť v prostoru, kam by se důl ještě mohl rozšířit, není žádné lidské sídlo. S obcemi, na jejichž katastrech by k závěrečné korekci limitu došlo, byly uzavřeny smlouvy, které závěrečnou korekci limitu těžby pro Doly Bílina umožňují. Tím by bezproblémově došlo k prodloužení životnosti tohoto dolu až do roku 2050 – 2055. Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdružováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu.

Těžbu skrývky zajišťuje technologický celek řady TC3, skládající se z rýpadla K 10 000, dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače ZP 10 000, dále technologické celky TC2 tvořené rýpadly KU 800, K 2000 a KK 1300, dálkovou pásovou dopravou šíře gumového pásma 1800 mm až 2000 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500, ZP 6600 a ZPDH 6300. Na uhelném lomu pro těžbu skrývky nad hlavou uhelné sloje a pro těžbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300S a K 650 řady TC1. Těžené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 1200 mm a 1600 mm. Odtěžené skrývkové hmoty nutné k začištění uhelné sloje jsou dopravovány dálkovou pásovou dopravou šíře 1600 mm na vnitřní výsypku k zakladačům ZP 2500 a ZP 3500. Uhelné produkty jsou upraveny v souladu s jakostními požadavky odběratelů v rozsahu uvedeném v katalogu. Expedice uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou, po železnici a automobilovou přepravou.

Kontakt:

Doly Bílina, Důlní 375/89, 418 29  Bílina
tel:  +420 417 804 111
fax: +420 417 829 080Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director