Doly Nástup Tušimice

Roční produkce okolo 13,5 mil. tun paliva pro energetiku je odbytově směrována převážně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s.. Na skrývce je roční těžba cca 26,5 mil. m3 nadložních zemin. Důl Tušimice, který postupuje severním směrem k hranicím dobývacího prostoru pod obcí Černovice, která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna mohutnými zemními valy, a východním směrem k obci Březno. Vytěžená skrývka je zakládána výhradně na vnitřní výsypky.

Technologickým vybavením dolu pro těžbu skrývky jsou rýpadla KU 800, SchRs 1550 a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném lomu jsou pro těžbu uhlí nasazena rýpadla KU 300 S a K 800 N a související zařízení řady TC1. Uhlí je po úpravě drcením a homogenizací dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 1600 mm do Elektráren Tušimice - ČEZ nebo na nakládací zásobník s následnou další kolejovou dopravou k určenému odběrateli. Pro zajištění stálosti kvality odbytových uhelných produktů je v provozu homogenizační skládka. Dominantním odběratelem uhlí z produkce Dolů Nástup Tušimice jsou ekologizované elektrárny ČEZ a.s. Praha.

V závěru roku 2012 vydal Obvodní báňský úřad v Mostě povolení hornické činnosti podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) pro Doly Nástup Tušimice v letech 2014 až 2029. Letos v květnu pak nabylo povolení právní moci. Byl tak završen komplexní schvalovací proces jehož součástí bylo mimo jiné také hodnocení vlivů těžby SD a.s. do roku 2029 na životní prostředí (EIA). K povolení hornické činnosti se vyjadřovali kromě dotčených orgánů státní správy i zástupci sousedních měst a obcí. Součástí rozsáhlé dokumentace jsou také údaje o množství a kvalitě uhlí, zvolených dobývacích metodách a technice, odvodnění a nakládání s důlními vodami. Důležitý segment tvoří dokumenty týkající se sanace a rekultivace území dotčených těžbou, včetně opatření k ochraně životního prostředí.

Kontakt:

Doly Nástup Tušimice, Tušimice 7, 432 01  Kadaň
tel:  +420 474 602 111, +420 474 602 906
fax: +420 474 333 187Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director