Sanace, rekultivace a důlní škody

Rezerva na sanace a rekultivace

V úsilí o minimalizaci a eliminaci vlivů těžby na životní prostředí vynakládá skupina Severočeské doly značné finanční částky zejména na rekultivaci zasažených území a na investice do ekologie. Zároveň průběžně každý rok tvoří rezervu na zahlazení následků hornické činnosti v průběhu a po ukončení těžby.

V dlouhodobé perspektivě vytváříme nejen koncepční a technologické, ale i finanční předpoklady pro to, aby do budoucna vznikla nová krajina a celé území, které bylo dotčené těžbou, odpovídalo zásadám pro udržitelný rozvoj a potřebám regionu s hospodářským a kulturním využitím.

Projektová příprava na jednotlivé akce je zpracována v souladu se Souhrnným plánem sanací a rekultivací, schváleným Plánem otvírky, přípravy a dobývání. Strategie rekultivačních plánů vychází z cíle odclonění aktivních těžebních a výsypkových prostorů od dotčených měst a obcí prostřednictvím ochranných opatření, tvorbou protihlukových valů, stěn a lesních pásů, které snižují negativní projevy báňské činnosti.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director