Sukcesní plochy Radovesice

Pokusné plochy na výsypce Radovesice byly založeny především v oblastech, kde se již začaly ve specifických podmínkách spontánně vyvíjet funkční ekosystémy, kde je potřebná ochrana a výzkum některých biologických, geologických a paleontologických jevů a kde lze v rámci celkové koncepce rekultivace výsypky předpokládat možnost zpřístupnění ploch.

Sukcesní plocha Radovesice XVIIB o rozloze 32 ha byla vybrána v jižní části výsypky. Její stáří je 15 let. Převládajícím zeminovým typem je zde heterogenní výsypková směs hnědého jílu, šedého jílovce a šedého písčitého jílovce se zvýšeným obsahem hnědého jílu. Objevují se i hnědošedé kaoliniticko – illitické jíly. Ve východní části plochy jsou významněji zastoupeny písčité zeminy, které tvoří přirozenou hranici plochy. Vyskytuje se zde řada přirozených vodních ploch a mokřadů menšího rozsahu.

Sukcesní plocha Radovesice XVIIA o rozloze 20 ha byla vybrána v severní části výsypky. Její stáří je 25 let. Zeminové složení svrchního horizontu je obdobné jako v případě plochy XVIIB. Jižní hranici plochy tvoří oblast „písečných dun“. V území jsou také dvě velké přirozené vodní nádrže a několik malých vodních ploch a mokřadů. Některé malé vodní plochy přecházejí v průběhu roku do formy mokřadů.

V případě obou ploch tvoří svrchní horizont zeminy zrnitostně nevyrovnané, převládají středně zrnité až mírně hrubozrnné. Z pedologického hlediska je zrnitostní složení zemin poměrně vyhovující, v oblastech výskytu písků je třeba počítat s možností erozních jevů. Optimální zrnitostní složení bylo zjištěno u vzorků kaoliniticko – illitických jílů. Vzorky z výsypky Radovesice jsou si mineralogicky velmi blízké. Zásadně se liší pouze poměrem obsahů křemene a jílových minerálů. Vždy je zastoupen křemen, kaolinit a illit. Občas se vyskytuje příměs sideritu.

Předpoklad dalšího výzkumu

Obě sukcesní plochy jsou si velmi blízké pedologickým charakterem, živočišným i rostlinným zastoupením. Rostlinné zastoupení je u plochy Radovesice XVIIB poněkud chudší nežli v případě plochy Radovesice XVIIA. Nacházejí se zde plochy, kde jsou ve větší míře zastoupeny písčité horniny. Tyto plochy jsou zatím jen pomalu obsazovány rostlinstvem, zejména z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Ojedinělý je poměrně hojný výskyt a pravděpodobné hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe).

Výsledky výzkumu realizovaného v letech 2004- 2013 jsou si dosti blízké, což bylo možné předpokládat vzhledem k poměrně  krátkému časovému úseku. Proto lze doporučit, aby obě plochy byly i nadále ponechány přirozenému vývoji bez jakýchkoliv rekultivačních zásahů. Celé území by mělo být v budoucnu i nadále sledováno a mělo by sloužit jako výzkumné území. Již nyní je zajímavé sledovat způsob, jakým se některé druhy (zejména z říše rostlin) přizpůsobují danému, pro některé druhy ne příliš typickému prostředí. S ohledem na situování mohou obě plochy plnit i funkci přirozeného koridoru pro pohyb živočichů při technických pracích v okolních částech výsypky.

Na obou pokusných plochách proběhl výzkum rostlinného a živočišného zastoupení, které je na plochách velmi podobné.

Rostlinné zastoupení

Pozornost byla věnována pouze vyšším rostlinám jednoděložným a dvouděložným.

Z jednoděložných rostlin se zde převážně vyskytují zástupci čeledi lipnicovitých (Poaceae). Vyskytují se zde kostřava luční (Festuca pratensis), kostřava červená (Festuca rubra), suchopýr (Eriophorum sp.), srha říznačka (Dyctalis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense). V oblasti vodních nádrží a mokřadů převažují tyto emerzní rostliny: rákos obecný (Phragmites australis), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), orobinec širokolistý (Typha latifolia), orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), sítina rozkladitá (Juncus effusus).

Z dvouděložných rostlin se zde vyskytují lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). V menší míře pak heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), hluchavka nachová (Lamium purpureum), devětsil lékařský (Petasites hybridus). Stromy nacházející se na dané ploše jsou vesměs náletové dřeviny a jejich druhové složení je prakticky shodné s druhovým složením okolních porostů. Mezi nejčastější zástupce patří bříza bělokorá (Betula pendula), bříza tuhá (Betula lenta), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis), topol osika (Populus tremula).

Písečné duny nacházející se na jižní hranici této oblasti jsou dnes prakticky neobsazené rostlinstvem. Jen ve velmi malé míře se zde uplatňují někteří zástupci čeledi lipnicovité (Poaceae).

Živočišné zastoupení

Na obou pokusných plochách se vyskytují hojní zástupci z třídy hmyz (Insecta), řádu ptáci (Aves) a savci (Mamales). Mezi zástupce hmyzu vyskytujících se na této sukcesní ploše patřili především tyto řády: brouci (Coleoptera) - čeledi kovaříkovití (Elateridae), střevlíkovití (Carabidae), slunéčkovití (Coccinellidae), tesaříkovití (Cerambycidae), mandelinkovití (Chrysomelidae); řád vážky (Odonata), řád motýli (Lepidoptera), řád síťokřídlí (Neuroptera), dvoukřídlí (Diptera), řád rovnokřídlí (Orthoptera) a řád blanokřídlí (Hymenoptera). Z ptáků (Aves) zde bylo možné nalézt káně lesní (Buteo buteo), koroptev polní (Perdix perdix), bažanta obecného (Phasianus colchicus), kosa černého (Turdus merula), červenku obecnou (Erithacus rubecula), pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs). Z třídy savců byl zaznamenán výskyt zajíce polního (Lepus europaeus), hraboše (Microtus arvalis), prasete divokého (Sus scrofa), srnce obecného (Capreolus capreolus).

Ojedinělý je poměrně hojný výskyt a pravděpodobné hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe).


Sukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSukcesní plochy RadovesiceSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director