Ochrana ovzduší

Hlavní úkol při plnění zákona o ochraně ovzduší představuje úsilí o snížení prašnosti vznikající při těžbě a dopravě uhlí i skrývkového nadloží. Severočeské doly ve spolupráci s nezávislou akreditovanou laboratoří zajišťují nepřetržité měření prašnosti s dálkovým přenosem dat.

Každý měsíc dostávají obce v okolí Dolu Bílina na Bílinsku a Dolu Tušimice na Chomutovsku výsledky měření. Na základě naměřených hodnot se přijímají nápravná opatření. Jedná se například o budování ochranných valů, vysazovaní zelených protiprašných pásů, rychlé osetí ploch uvolněných důlními provozy pro následnou rekultivaci nebo zkrápění a zakrytování pásových dopravníků. Zvláštní péče při snižování prašnosti je věnována skládkám uhlí a uhelného mouru či provozům Úpravny uhlí Ledvice.

Budování bezprašných dopravních komunikací v důlních provozech, zkrápění nezpevněných cest nebo přesypů na pásových dopravnících přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí obyvatel obcí v okolí našich provozů, ale také k čistšímu pracovnímu prostředí našich zaměstnanců.


Ochrana ovzdušíOchrana ovzdušíOchrana ovzdušíOchrana ovzduší


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director