Odpadové hospodářství

Ve smyslu zákona o odpadech je základním požadavkem omezit vznik odpadů, zejména těch nebezpečných, na minimum. Cíle stanovené pro odpadové hospodářství jsou úspěšně plněny.

Evidence odpadů je ve společnosti Severočeské doly vedena elektronicky. Sběr, třídění, úprava, využívání, recyklace a konečné zneškodnění odpadů se na určených místech organizují podle povahy odpadů. Katalog odpadů klasifikuje odpady vznikající při těžební činnosti a souvisejících činnostech jako odpady ostatní, nebezpečné a odpady podobné odpadům komunálním.

Nebezpečné odpady jsou v provozech shromažďovány do nově vybavených mobilních certifikovaných ekoskladů, odkud nemohou unikat a poškozovat životní prostředí. Likvidace nebezpečných odpadů se svěřuje specializovaným firmám. Zařízení s náplní oleje nad 5 kg jsou v souladu s požadavky zákona o odpadech podrobována testování na obsah polychlorovaných bifenylů.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director