Čerpání dotací

Projekty Skupiny Severočeské doly spolufinancované ze zdrojů Evropské unie Operační program životní prostředí (OPŽP):
Společnost Severočeské doly a.s. uskutečňuje projekt s názvem „Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001002 spolufinancovaný z prostředků OPŽP.

Předmětem projektu je komplex technických a technologických opatření zaměřených na snížení prašnosti vznikající při sypání prachového uhlí do vagónů v nákladovém nádraží Úpravny uhlí Ledvice. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, protože přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku zdrojů provozovaných v rámci nakládky uhlí do vagónů.

Společnost Severočeské doly a.s. uskutečňuje projekt s názvem „Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U30-U2“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001045 spolufinancovaný z prostředků OPŽP. Projekt řeší odprášení přesypů dopravních linek pro dopravu uhlí z lomu do úpravny uhlí suchou cestou. Odprášení bude provedeno utěsněním přesypů a odsáváním prachu do kontejneru přes filtrační jednotku.

Cílem projektu je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku zdrojů provozovaných v rámci manipulace s uhlím - dopravy těženého uhlí pásovou dopravou ve společnosti Severočeské doly a.s. k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.

 

Projekt na snížení prašnosti

Předmětem projektu jsou technologická opatření zaměřená na snížení prašnosti vznikající při sypání a dopravě skrývkových hmot a při zásobování vodou pro skrápění pasových dopravníků v uhelném lomu.

Operační program: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Název výzvy: MŽP_89. výzva, PO 2, SC 2.2, kolová

Název projektu: Snížení prašnosti PD skrývkových odtahů

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007393

Cíl projektu: Cílem realizace projektu je snížení emisí tuhých znečišťujících látek, což se pozitivně projeví na nižších úrovních znečištění ovzduší PM10 a PM2,5.

Představení projektu:

Předmětem projektu jsou technologická opatření zaměřená na snížení prašnosti vznikající při sypání a dopravě skrývkových hmot a při zásobování vodou pro skrápění pasových dopravníků v uhelném lomu.

Realizace projektu bude mít z pohledu životního prostředí pozitivní efekt, protože dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek a částic PM10 a PM2,5. Tohoto snížení bude dosaženo dvěma způsoby: a) osazení skrápěcích ramp umožní zásadně snížit emise TZL na šesti přesypech na 5. a 6. skrývkovém řezu, na nichž dosud nebylo takové zařízení instalováno, b) eliminací navážení vody autocisternami dojde k odstranění fugitivních emisí prachu z provozu těchto autocisteren. Po uplatnění redukčních koeficientů bude dosaženo snížení fugitivních emisí prachu do vnějšího ovzduší o 13,09 tun ročně, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 99,85 %.

Realizací projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ - FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

 

 

CZ_RO_B_CSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director