Program záchrany obojživelníků

Každoročně na jaře se v předpolí povrchového dolu Bílina provádí odchyt a transfer obojživelníků, kteří žijí v místech plánovaného postupu další těžby. Akci organizují Severočeské doly pod odborným dohledem pracovníků České zemědělské univerzity v Praze vybavených příslušným povolením Ministerstva životního prostředí ČR.

Bylo tak již zachráněno několik tisícovek obojživelníků, zastoupených zejména skokanem hnědým a skřehotavým, kuňkou obecnou nebo čolkem obecným. Sbírají se rovněž kupy žabích vajíček, která se spolu s dospělými jedinci převážejí na nově budované vodní plochy. Záchranné transfery jsou prováděny na základě požadavku orgánů státní správy a odborníci-zoologové z pražské ČZU mají pro manipulaci s chráněnými živočichy povolení vydané MŽP ČR.

Severočeské doly jsou vedeny snahou vytvářet na územích po těžbě živoucí krajinu, respektující integritu té které lokality. Přispívají významně k boji o zastavení ztrát biodiversity. Nové vodní plochy se stávají součástí kostry ekologické stability. Vhodně prováděné rekultivace jsou vždy provázané s okolními funkčními segmenty krajiny těžbou nedotčené.


Program záchrany obojživelníkůProgram záchrany obojživelníkůProgram záchrany obojživelníků


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director