Osobní dotazník uchazeče o zaměstnání

Osobní údaje
Jméno (*)
Příjmení (*)
Datum narození (*)

Kontaktní údaje
Telefon (*)
E-mail
(*) ... povinné údaje

Nejvyšší dosažení vzdělání
Úroveň vzdělání Obor Název a sídlo školy

Znalost práce na PC
MS Excel
MS Word


Řidičské oprávnění
Profesní průkaz řidiče
Psychologické vyšetření
Karta řidiče
Průkaz ADR

Odborné kurzy
Svářečský kurz
Vyhláška č.50/1978 Sb.
Jeřábnické zkoušky
Vazačské zkoušky
Průkaz strojníka
Ostatní kurzy


Lokalita
Společnost
Možný nástup
Očekávaná mzda
(hrubá mzda v Kč za měsíc)

Odkud jste se o pracovní pozici dozvěděli?

Životopis
 

Poznámka

Závěrečné ujednání

Potvrzuji, že osobní údaje, které jsem uvedl(a) do tohoto dotazníku, jsou pravdivé. Souhlasím, aby tyto údaje byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 shromažďovány, zpracovávány a uchovávány těmi z výše uvedených společností, které jsem označil zatržením v tomto osobním dotazníku výše, tzn., že se jedná o některou (některé) z těchto společností: Severočeské doly a.s. (IČO 49901982, sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov), i PRODECO, a.s. (IČO 25020790, sídlem Důlní 437, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina), Revitrans, a.s. (IČO 25028197, sídlem Bílina, Důlní čp. 429, PSČ 41801), popř. SD - Kolejová doprava, a.s. (IČO 25438107, sídlem Tušimice 7, 432 01 Kadaň), a to proúčely výběrového řízení v rozsahu nutném pro rozhodování o přijetí uchazečů o zaměstnání do pracovního poměru, a to do doby vzniku pracovního poměru, nejdéle však po dobu půl roku od data uvedeného níže.

Výše uvedený souhlas ke zpracování osobních údajů je zcela dobrovolný a uchazeč o zaměstnání nemá právní povinnost tento souhlas udělit. Dále má uchazeč o zaměstnání možnost tento souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat u kterékoliv z jím označených společností, přičemž pokud uchazeč neuvede výslovně jinak, pak takové odvolání souhlasu se vztahuje na všechny společnosti, kterým uchazeč udělil v tomto osobním dotazníku souhlas se zpracováním osobních údajů, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moct dál zpracovávat osobní údaje takového uchazeče pro výše uvedené účely a dojde tak k bezodkladné skartaci tohoto dotazníku a k vyřazení uchazeče z příslušné databáze uchazečů.

Dále souhlasím se skartací tohoto dotazníku a vyřazením z databáze uchazečů mnou výše zvolených společností po uplynutí zde uvedené lhůty.

Zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání

Právní úprava: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uchazečem v osobním dotazníku uchazeče o zaměstnání označená/označené společnost(i), tj. některá/některé z dále uvedených: Severočeské doly a.s. či její dceřiné společnosti PRODECO, a.s., Revitrans, a.s. a SD - Kolejová doprava, a.s., zpracovává/zpracovávají osobní údaje uchazečů o zaměstnání, které byly získány přímo od subjektu údajů registrací do databáze uchazečů o zaměstnání na webových stránkách společnosti Severočeské doly a.s. (www.sdas.cz). Osobní údaje uchazečů jsou zpracovány za účelem náboru zaměstnanců. Jejich zpracování není uloženo zákonem, jsou zpracovány na základě souhlasu subjektu údajů. Uchazečem v osobním dotazníku uchazeče o zaměstnání označená/označené společnost(i) jsou dále též společně označování jako „správci“, jednotlivě též „správce“.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Seznam evidovaných a zpracovávaných osobních údajů vyplývá z dotazníku, který subjekt údajů vyplňuje.

Zpracování osobních údajů je prováděno elektronicky prostřednictvím osobních počítačů.

Přístup k údajům mají pouze zaměstnanci zodpovědní za výběr zaměstnanců té společnosti, kterou uchazeč označil zatržením v osobním dotazníku uchazeče o zaměstnání. V případě společnosti Severočeské doly a.s. se jedná o zaměstnance zařazené v personálním úseku a příslušné vedoucí zaměstnance této společnosti. V případě společnosti PRODECO, a.s., Revitrans, a.s. a SD – Kolejová doprava se jedná o příslušné vedoucí zaměstnance těchto společností. Mimo rámec oprávněných zaměstnanců mají právo nahlédnout do databází osobních údajů:
  • zaměstnanci orgánů kompetentních k provádění kontrolní činnosti na úseku ochrany osobních údajů na základě písemného pověření k provedení kontroly
  • orgány činné v trestním řízení v souvislosti s vyřizováním konkrétní věci
  • soudy v souvislosti s vyřizováním konkrétní věci
Uchazeč o zaměstnání (dále též „subjekt údajů“) je oprávněn požadovat po správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají a pokud ano, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje a informace o jejich zpracování obdržet (tzv. právo na přístup k osobním údajům).

Každý uchazeč o zaměstnání (tj. subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat opravu nepřesného osobní údaje, které se ho týkají. Každý subjekt údajů (uchazeč o zaměstnání) má dále právo požadovat výmaz takto zpracovávaných osobních údajů (např. pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány protiprávně, pominul účel jejich zpracování, došlo k odvolání souhlasu s jejich zpracováním), popř. požadovat omezení jejich zpracování (např. pokud uchazeč o zaměstnání popírá přesnost svých osobních údajů, a to na potřebnou dobu k prověření přesnosti ze strany správce, popř. pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uchazeč o zaměstnání je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; popř. pokud je zpracování osobních údajů protiprávní a uchazeč o zaměstnání odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití; pokud je právo na omezení zpracování osobních údajů uplatněno, je možné osobní údaje ze strany správce pouze uložit a další jiné způsoby zpracování lze užít zejm. oproti souhlasu subjektu údajů či např. z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků). Každý subjekt údajů (uchazeč o zaměstnání) má právo získat jím poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému subjektu, aniž by tomu stávající správce jakkoliv bránil (tzv. právo na přenositelnost).

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má subjekt údajů (tj. uchazeč o zaměstnání) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země či mezinárodní organizaci ve smyslu Nařízení. Při automatizovaném zpracování osobních údajů nepoužívá správce automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na práva subjektu údajů ani nedochází ze strany správce k profilování ve smyslu Nařízení.

Správce nepředává osobní údaje žádným jiným příjemcům, přístup k nim má pouze správce a jeho zaměstnanci, jak je uvedeno výše.

Bližší informace o tomto zpracování osobních údajů lze získat kliknutím na tento odkaz nebo na mailové adrese gdpr@sdas.cz popř. na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti Severočeské doly a.s.: Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov. Na uvedené kontaktní údaje společnosti Severočeské doly a.s. lze též adresovat jakékoliv žádosti nebo stížnosti týkající se tohoto zpracování osobních údajů.

Pověřencem společnosti Severočeské doly a.s. pro ochranu osobních údajů je Mgr. Pet  Brázda. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 nebo prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.cez.cz/gdpr.
..............................
podpis uchazeče


souhlasím s výše uvedeným ujednáním  (po zaškrtnutí souhlasu se objeví tlačítko pro odeslání)
Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director