Energetika

Distribuce elektřiny

Veškeré těžební technologické zařízení je v Severočeských dolech napájeno elektrickou energií. K tomu je na obou lokalitách, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina, provozovaná místní rozvodná elektrická síť vysokého a nízkého napětí.

Podle energetického zákona 458/2000 Sb. je tato síť definovaná jako lokální distribuční soustava (LDS).

Rozvodné sítě obou lokalit tvoří napájecí nadzemní volná vedení 110kV, soustava stabilních a přesuvných transformoven vn/nn (rozvoden), soustava volných a kabelových vedení vysokého i nízkého napětí.

K provozování těchto obou sítí mají Severočeské doly udělené dvě licence Energetického regulačního úřadu. Licenci na „distribuci elektřiny“ a licenci „na obchod s elektřinou“. Obě umožňují prodávat elektřinu cizím odběratelům, napojeným na tuto rozvodnou síť. Jsou to dceřiné společnosti a externí dodavatelské firmy, působící v areálech obou dolů. Odběrná místa jsou napojena na síť nízkého i vysokého napětí.  Množství prodané elektřiny tvoří 1 – 2% z celkového množství nakoupené elektřiny.  Severočeské doly a.s. neprodávají elektřinu pro obyvatelstvo.

K prodeji elektřiny přebírají Severočeské doly (v souladu s energetickým zákonem 458/2000 Sb.) ceny regionálního distributora ČEZ, a. s. Je tím naplněn princip směrnic Evropské unie o neznevýhodnění a rovném postavení zákazníků na trhu s elektřinou.

Kvalita dodávky elektřiny a souvisejících služeb je předepsaná vyhláškou 540/2005 Sb. Podle ustanovení tohoto předpisu Severočeské doly a.s. zveřejňují následující data o dosažené úrovní parametrů kvality:

- za rok 2013

DNT VYH.540_2005 sb.2013.DNT.pdf
DB VYH.540_2005 sb.2013.DB.pdf
Komentář k LDS Komentář k LDS 2013.pdf

 

- za rok 2014

DNT VYH.540_2005 sb.2014.DNT.pdf
DB VYH.540_2005 sb.2014.DB.pdf
Komentář k LDS Komentář k LDS 2014.pdf

 

- za rok 2015

DNT VYH.540_2005 sb.2015.DNT.pdf
DB VYH.540_2005 sb DB 2015.pdf
Komentář k LDS Komentář k LDS SD a.s. 2015.pdf

 

a připojují následující údaje:

Počet připojených zákazníků:

Rok

2013

2014

2015

Doly Nástup Tušimice  

27

29

28

Doly Bílina 

35

28

27

Celkem

62

0

0

Množství prodané elektřiny (v MWh)

Množství prodané elektřiny (v MWh)

Komentář provozovatele LDS k hodnocení období:

V uvedených období 2013, 2014, 2015 se v distribuční soustavě provozované společností Severočeské doly a.s. vyskytly jen drobné poruchy, které byly bezprostředně odstraněny.

Rozvoj lokální distribuční soustavy:

Severočeské doly, a. s. v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji lokální distribuční soustavy (dále LDS) v pětiletém výhledu.

Plán z 2013

Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy na období_2013.pdf

Plán z 2014

Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy na období_2014.pdf

Plán z 2015

Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy na období_2015.pdfSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director