Veřejně prospěšná činnost

Severočeské doly a.s. jsou společensky odpovědnou společností, která dlouhodobě naplňuje své závazky vůči akcionářům, zaměstnancům a vůči svému blízkému okolí i širší veřejnosti.

Díky své finanční stabilitě a pevné pozici v oboru poskytují Severočeské doly a.s. spolu se svými dceřinými společnostmi SD a.s. spolehlivé zaměstnání a s tím související dobré sociální zabezpečení zaměstnancům, kteří jsou obyvateli zejména okresů Chomutov, Teplice a Most. SD a. s. vytvářejí celou řadu dalších pracovních příležitostí pro své dodavatelské a subdodavatelské společnosti z regionu, ale i mimo něj. Severočeské doly, jako společnost chápající svoji odpovědnost za rozvoj kraje, pomáhají řešit řadu nejpalčivějších problémů měst a obcí v Ústeckém kraji.

Podpora projektů v Ústeckém kraji a spolupráce s obcemi regionu je realizována více směry. SD a.s. přispívají každoročně Ústeckému kraji částku sjednanou v dlouhodobé smlouvě. Odvádíme zákonem uložené poplatky z vytěženého nerostu, jejichž významná část jde obcím, na jejichž katastru probíhá těžba. Platíme daně a zákonné odvody, za což jsme pravidelně oceňováni Ministerstvem financí ČR jako jeden z nejdůležitějších přispěvatelů do státního rozpočtu. Nad rámec těchto zákonných a smluvních závazků poskytujeme obcím v bezprostředním okolí našich dolů dary v souladu s usnesením valné hromady společnosti, s vládním usnesením o poskytování darů a splňující podmínky zákona o daních z příjmu.

Dalším nástrojem pro podporu společensky užitečných aktivit je sponzorská činnost a reklama. Tyto zdroje jsou směrovány vybraným konkrétním sportovním oddílům, kulturním a společenským sdružením na podporu rozmanitých akcí v obcích a městech.

Severočeské doly a.s., jako člen Skupiny ČEZ, pravidelně informují o hospodářských výsledcích, o významných událostech uvnitř společnosti i o všech skutečnostech, které mají dopad na naše okolí. Otevřenou, včasnou a vždy pravdivou komunikaci s veřejností chápeme jako důležitý nástroj pro dlouhodobé úspěšné působení naší společnosti v regionu, který přetváříme a měníme.

Jsme si vědomi pozitivních i negativních dopadů naší činnosti na život obyvatel regionu, celé České republiky, ale i širšího regionu v rámci našeho členství v EU. Evropské priority, kterými jsou bezpečné, stabilní a cenově dostupné dodávky energie nezbytné pro konkurenceschopnost, růst HDP a rozvoj životní, sociální a vzdělanostní úrovně při splnění všech přísných evropských zákonů v oblasti životního prostředí jsou pro nás zásadní prioritou.

K dobrému jménu Severočeských dolů a.s. přispívá i publikační činnost. Podpořili jsme vydání řady knižních titulů, seznamující čtenáře s dlouhou a bohatou historií a moderní současností těžby uhlí v regionu, zejména se snažíme propagovat odpovědnou péči o krajinu po skončení těžby. Multimediální prezentace s názvem Rekultivace byla odměněna řadou ocenění na celostátní úrovni.

Severočeské doly a.s. jsou aktivním členem mnoha mezinárodních i národních organizací – například: EURACOAL, UNECE a WMC. Jsme členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, České společnosti pro životní prostředí a České manažerské společnosti. Aktivně spolupracujeme s orgány Ústeckého kraje a angažujeme se v činnosti okresních hospodářských komor a v hospodářských a sociálních radách a v mnoha dalších sdruženích.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director